BLOODY MARY

BLOODY MARY

10 €

Limone, Sale, Pepe, Tabasco, Salsa Worchestershire, Succo di Pomodoro, Bitter al Sedano, Vodka Stolichnaya.

Lemon, Salt, Black Pepper, Tabasco, Worchestershire, Tomato, Celery Bitter, Vodka Stolichnaya.