VODKA (30ml /50ml)

VODKA (30ml /50ml)

BELUGA 40% 5€ / 8€

BELVEDERE 40% 5€ / 8€

ETNA 40%  5€ / 8€

STOLICHNAYA 40% 3€ / 5€

STOLI ELIT 40% 5€ / 8€

TITO’S HANDMADE 40% 4€ / 7€